Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1. IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER DE VERHUURDER/VERKOPER: FRANSSEN-FRANKEN VERHUUR & VERKOOP B.V., HIERNA TE NOEMEN: FRANSSEN FRANKEN. IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER KLANT: DE WEDERPARTIJ VAN FRANSSEN FRANKEN.

2. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN ZOWEL VAN TOEPASSING OP DE OFFERTE DIE FRANSSEN FRANKEN UITBRENGT ALS OP DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE OVEREENKOMST ALSOOK OP IEDERE ANDERE HANDELING DIE BETREKKING HEEFT OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN HUUR-/VERKOOPOBJECT EN HET IN VERBAND DAARMEE VERLENEN VAN DIENSTEN DOOR FRANSSEN FRANKEN. ZIJ ZIJN EXCLUSIEF VAN TOEPASSING MET UITSLUITING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KLANT. DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KLANT ZIJN SLECHTS VAN TOEPASSING INDIEN ZULKS UITDRUKKELIJK BLIJKT UIT EEN TUSSEN PARTIJEN OPGEMAAKTE AKTE. INDIEN PARTIJEN AFWIJKEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GESCHIEDT ZULKS SLECHTS VOOR DE OPDRACHT TEN AANZIEN WAARVAN DIT EXPLICIET SCHRIFTELIJK WORDT OVEREENGEKOMEN.

3. ALS PLAATS WAAR DE VERHUUR/VERKOOP PLAATSVINDT KIEZEN KLANT EN FRANSSEN FRANKEN DE VESTIGING VAN FRANSSEN FRANKEN AAN DE MARCONISTRAAT 40 TE LANDGRAAF.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. HET AANBOD VAN FRANSSEN FRANKEN ZOALS VERWOORD IN DE OFFERTE IS VRIJBLIJVEND, TENZIJ DE OFFERTE EEN TERMIJN VERMELDT WAARBINNEN HET AANBOD DIENT TE WORDEN AANVAARD. DE OVEREENKOMST KOMT TOT STAND ZODRA DE ACCEPTATIE VAN DE OFFERTE FRANSSEN FRANKEN HEEFT BEREIKT, TENZIJ FRANSSEN FRANKEN HAAR AANBOD BINNEN 10 WERKDAGEN NA AANVAARDING DOOR KLANT HERROEPT EN ZIJ NOG GEEN UITVOERING HEEFT GEGEVEN AAN DE OVEREENKOMST.

2. INDIEN KLANT WIJZINGEN AANBRENGT IN DE OFFERTE ZOALS DEZE DOOR FRANSSEN FRANKEN IS UITGEBRACHT, KOMT DE OVEREENKOMST, IN AFWIJKING VAN HET IN VORIGE LID BEPAALDE, PAS TOT STAND ZODRA FRANSSEN FRANKEN AAN KLANT SCHRIFTELIJK TE KENNEN HEEFT GEGEVEN IN TE STEMMEN MET DEZE VERANDERINGEN.

3. INDIEN KLANT AANGEEFT ENIGE AAN FRANSSEN FRANKEN TOEBEHORENDE ZAAK TE WILLEN HUREN/KOPEN ZONDER DAT DAAR EEN OFFERTE AAN IS VOORAFGEGAAN KOMT DE OVEREENKOMST TOT STAND DOORDAT:

A. KLANT DE OVEREENKOMST MET FRANSSEN FRANKEN TEKENT;
B. BIJ AFHALEN: DOORDAT KLANT HET GEHUURDE/GEKOCHTE IN ONTVANGST NEEMT;
C. BIJ BEZORGEN: ZODRA HET GEHUURDE/GEKOCHTE WORDT GELADEN BIJ FRANSSEN FRANKEN.

4. KLANT KAN ZAKEN BIJ FRANSSEN FRANKEN RESERVEREN. OP HET MOMENT DAT KLANT ZAKEN BIJ FRANSSEN FRANKEN RESERVEERT KOMT ER EEN HUUR-/KOOPOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT TOT STAND. KLANT IS VERPLICHT HET GEHUURDE GEDURENDE DE OVEREENGEKOMEN PERIODE TE HUREN C.Q. HET GEKOCHTE AF TE NEMEN, TERWIJL FRANSSEN FRANKEN VERPLICHT IS HET GEHUURDE GEDURENDE DE OVEREENGEKOMEN PERIODE C.Q. HET GEKOCHTE TER BESCHIKKING VAN DE KLANT TE STELLEN.

ARTIKEL 3 PRIJSVERHOGING/ANNULERING

1. FRANSSEN FRANKEN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR EEN PRIJSVERHOGING BIJ KLANT IN REKENING TE BRENGEN DAN WEL DE OVEREENKOMST TE ANNULEREN INGEVAL VAN OORLOG, NATUURRAMPEN EN/OF INDIEN NA DE DATUM VAN TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OVERHEIDSLASTEN, BELASTINGEN EN HEFFINGEN, SOCIALE LASTEN EEN VERHOGING ONDERGAAN EN/OF INDIEN ER NA DE DATUM VAN TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST NIEUWE OVERHEIDSLASTEN, BELASTINGEN EN HEFFINGEN OF SOCIALE LASTEN WORDEN INGEVOERD. VOORTS BEHOUDT FRANSSEN FRANKEN ZICH HET RECHT VOOR EEN PRIJSVERHOGING BIJ KLANT IN REKENING TE BRENGEN, DAN WEL DE HUUR-/KOOPOVEREENKOMST TE ANNULEREN INDIEN VALUTAVERHOUDINGEN WIJZIGEN, DE PRIJZEN VAN MATERIALEN EN/OF DIENSTEN STIJGEN EN/OF DOOR ANDERE OMSTANDIGHEDEN DE KOSTEN VOOR FRANSSEN FRANKEN HOGER WORDEN, OOK WANNEER DE HIERVOOR GENOEMDE STIJGINGEN VOLGEN UIT REEDS BIJ HET AANGAAN VAN DE HUUR- /KOOPOVEREENKOMST TE VOORZIENE OMSTANDIGHEDEN.

2. KLANT KAN DE OVEREENKOMST MET FRANSSEN FRANKEN SLECHTS SCHRIFTELIJK ANNULEREN UITERLIJK 7 DAGEN VOORDAT DE OVEREENGEKOMEN HUURPERIODE AANVANGT C.Q. VOOR DE DATUM VAN AFLEVERING VAN HET GEKOCHTE. KLANT IS IN HET GEVAL VAN ANNULEREN AAN FRANSSEN FRANKEN EEN VERGOEDING VERSCHULDIGD TER HOOGTE VAN:

A. 40% VAN DE HUUR-/KOOPPRIJS INDIEN ER TUSSEN DE DATUM VAN ANNULERING EN DE AANVANG VAN DE OVEREENGEKOMEN KOOP/HUURPERIODE TENMINSTE 90 DAGEN ZITTEN;
B. 50% VAN DE KOOP-/HUURPRIJS INDIEN ER TUSSEN DE DATUM VAN ANNULERING EN DE AANVANG VAN DE OVEREENGEKOMEN KOOP/HUURPERIODE TENMINSTE 60 DAGEN ZITTEN;
C. 60% VAN DE KOOP-/HUURPRIJS INDIEN ER TUSSEN DE DATUM VAN ANNULERING EN DE AANVANG VAN DE OVEREENGEKOMEN KOOP/HUURPERIODE TENMINSTE 30 DAGEN ZITTEN;
D. 70% VAN DE KOOP-/HUURPRIJS INDIEN ER TUSSEN DE DATUM VAN ANNULERING EN DE AANVANG VAN DE OVEREENGEKOMEN KOOP/HUURPERIODE MINDER DAN 30 EN MEER DAN 7 DAGEN ZITTEN;
E. 80% VAN DE OVEREENGEKOMEN KOOP-/HUURPRIJS INDIEN ER TUSSEN DE DATUM VAN ANNULERING EN DE AANVANG VAN DE OVEREENGEKOMEN KOOP/HUURPERIODE TENMINSTE ZEVEN DAGEN ZITTEN.

ARTIKEL 4 TERMIJN

1. DE HUUROVEREENKOMST TUSSEN FRANSSEN FRANKEN EN KLANT ZAL VAN RECHTSWEGE EINDIGEN DOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE AFGESPROKEN HUURTERMIJN. INDIEN KLANT TEKORT SCHIET IN DE NAKOMING VAN DE HUUROVEREENKOMST KAN FRANSSEN FRANKEN DE HUUROVEREENKOMST ONMIDDELLIJK BEËINDIGEN. FRANSSEN FRANKEN BEHOUDT ZICH IN DAT GEVAL HET RECHT VOOR AANSPRAAK TE MAKEN OP VERGOEDING VAN ALLE DOOR HAAR GELEDEN SCHADE ZOWEL VOOR ALS NA BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST.

2. FRANSSEN FRANKEN IS GERECHTIGD, INDIEN KLANT TEKORT SCHIET IN DE NAKOMING VAN ZIJN VERPLICHTINGEN UIT DE TUSSEN PARTIJEN GESLOTEN HUUROVEREENKOMST, DE AAN HAAR TOEBEHORENDE ZAKEN BIJ KLANT OP TE HALEN. KLANT MACHTIGT FRANSSEN FRANKEN BIJ DEZEN ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DE GEHUURDE ZAAK. FRANSSEN FRANKEN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DOOR KLANT OF DERDEN GELEDEN SCHADE DIE SAMENHANGT MET HET BEËINDIGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST OF HET TERUGHALEN VAN DE AAN FRANSSEN FRANKEN TOEBEHORENDE ZAKEN. VOOR ZOVER FRANSSEN FRANKEN IN ENIG VOORKOMEND GEVAL AANSPRAKELIJK ZOU ZIJN OM DEZE SCHADE TE VERGOEDEN, QUOD NON, STREKT HAAR SCHADEVERGOEDINGSPLICHT NIET VERDER DAN HET BEDRAG VAN DE OVEREENGEKOMEN HUURPRIJS.

3. DE KLANT ZAL ER VOOR ZORGDRAGEN DAT HIJ OVER DE NODIGE VERGUNNINGEN EN DE NODIGE VOORZIENINGEN VOOR GEBRUIKMAKING VAN HET GEHUURDE BESCHIKT. ALLE KOSTEN DIE FRANSSEN FRANKEN MAAKT TEN GEVOLGE VAN HET ONTBREKEN VAN DEZE VERGUNNINGEN EN/OF AFWEZIGHEID VAN VOORZIENINGEN KOMEN VOOR REKENING VAN KLANT.

4. KLANT ZAL ER VOOR ZORGDRAGEN DAT AAN FRANSSEN FRANKEN DE NODIGE NUTSVOORZIENINGEN TER BESCHIKKING STAAN. IN HET ALGEMEEN DIENT EEN NETVOEDING VAN 230 EN/OF 380 VOLT EN 16 AMPÈRE AANWEZIG TE ZIJN. VOORTS DIENT ER EEN WATERLEIDING TE ZIJN WAAROP EEN AFSLUITBARE KRAAN IS AANGESLOTEN VAN 3/4“ OF 1”. DEZE KRAAN DIENT ZICH TE BEVINDEN IN DE NABIJHEID VAN DE PLAATS WAAR FRANSSEN FRANKEN HET GEHUURDE DIENT AF TE LEVEREN.

5. VOOR ZOVER ER KOSTEN ZIJN VERBONDEN AAN HET AANLEGGEN VAN VOORZIENINGEN, KOMEN DEZE VOOR REKENING VAN DE KLANT.

6. INDIEN FRANSSEN FRANKEN EN KLANT OVEREENKOMEN DAT FRANSSEN FRANKEN VOOR HET TRANSPORT VAN HET GEHUURDE/GEKOCHTE ZAL ZORGDRAGEN, DAN DIENT KLANT ER VOOR ZORG TE DRAGEN DAT OP DE PLAATS VAN AFLEVERING ZICH EEN NAAR HET OORDEEL VAN DE CHAUFFEUR VAN FRANSSEN FRANKEN VOLDOENDE VERHARDE BESTRATING BEVINDT. IS DAT NAAR ZIJN OORDEEL NIET HET GEVAL DAN KAN FRANSSEN FRANKEN DE OVEREENKOMST TERSTOND BEËINDIGEN. FRANSSEN FRANKEN STAAT NIET IN JEGENS DE KLANT VOOR WELKE SCHADE DAN OOK AAN DEZE BESTRATING. DE KLANT VRIJWAART FRANSSEN FRANKEN VAN ALLE CLAIMS DIE ZIJ DAN WEL DERDEN TERZAKE OP FRANSSEN FRANKEN GELDEND ZOUDEN KUNNEN MAKEN.

ARTIKEL 5

1. DE HUURTERMIJN BEDRAAGT MINIMAAL 1 DAG (8 UREN).

2. INDIEN DE KLANT EEN AAN FRANSSEN FRANKEN TOEBEHORENDE ZAAK GEDURENDE EEN WEEKEINDE WIL HUREN GELDT EEN HUURTERMIJN VAN TWEE DAGEN (16 UREN) DIE AANVANGT OP VRIJDAG 16.00 EN AFLOOPT OP DE DAAROPVOLGENDE MAANDAG OM 9.00 ’S MORGENS.

3. KLANT DIENT NA OMMEKOMST VAN DE OVEREENGEKOMEN HUURTERMIJN UITERLIJK OP DE DAAROPVOLGENDE DAG VÓÓR 12.00 ’S VOORMIDDAGS HET GEHUURDE AAN FRANSSEN FRANKEN TE RETOURNEREN. INDIEN LAATSTGENOEMDE DAG GEEN WERKDAG IS DIENT DE KLANT HET GEHUURDE UITERLIJK OP DE DAG DAT DE HUURTERMIJN EINDIGT AAN FRANSSEN FRANKEN TE RETOURNEREN. IN HET GEVAL DAT DE HUURTERMIJN SLECHTS EEN HALVE DAG IS, DAN DIENT HET GEHUURDE BINNEN EEN UUR NA HET VERSTRIJKEN VAN DE IN LID 1 GENOEMDE TERMIJN AAN FRANSSEN FRANKEN TE WORDEN GERETOURNEERD.

4. INDIEN KLANT ZIJN VERPLICHTINGEN UIT LID 3 SCHENDT LOOPT DE HUUROVEREENKOMST DOOR TOTDAT KLANT AAN ZIJN VERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN. HET GEHUURDE BLIJFT VOOR RISICO VAN KLANT TOTDAT HET GEHUURDE AAN FRANSSEN FRANKEN IS OVERHANDIGD WAARBIJ KLANT AAN FRANSSEN FRANKEN OOK VOOR DEZE VERLENGING DE OVEREENGEKOMEN HUURPRIJS NAAR EVENREDIGHEID VERSCHULDIGD IS.

5. DE HUURPRIJS DIENT BIJ VOORUITBETALING TE GESCHIEDEN, TENZIJ PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN.

6. KOOP-/HUURPRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW, TRANSPORT, REINIGINGSKOSTEN EN BRANDSTOFKOSTEN.

ARTIKEL 6 WAARBORGSOM

1. KLANT DIENT VÓÓR AANVANG VAN DE OVEREENGEKOMEN HUURTERMIJN AAN FRANSSEN FRANKEN EEN WAARBORGSOM TE VOLDOEN.

2. FRANSSEN FRANKEN KAN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET HUUROBJECT OPSCHORTEN TOTDAT DE WAARBORGSOM TEN VOLLE IS VOLDAAN.

3. INDIEN KLANT TE KENNEN GEEFT DE HUUROVEREENKOMST TE WILLEN VERLENGEN, DIENT HIJ UITERLIJK OP DE DAG VAN DE VERLENGING EEN NIEUWE WAARBORGSOM AAN FRANSSEN FRANKEN TE BETALEN. INDIEN DE KLANT DEZE WAARBORGSOM NIET TIJDIG BETAALT KAN FRANSSEN FRANKEN DE HUUROVEREENKOMST EENZIJDIG BEËINDIGEN. KLANT VRIJWAART FRANSSEN FRANKEN IN DAT GEVAL VAN ALLE CLAIMS WELKE ZIJ DAN WEL DERDEN OP FRANSSEN FRANKEN GELDEND ZOUDEN KUNNEN MAKEN. VOORTS HEEFT KLANT IN TE STAAN VOOR ALLE SCHADE DIE FRANSSEN FRANKEN LIJDT TENGEVOLGE VAN DE BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST.

4. DE WAARBORGSOM IS GEEN VOORUITBETALING VAN DE VERSCHULDIGDE HUUR.

5. DE WAARBORGSOM WORDT EERST AAN DE KLANT TERUGGEGEVEN ZONDER VERGOEDING VAN RENTE EN ONDER VERREKENING MET HETGEEN FRANSSEN FRANKEN VAN KLANT UIT WELKEN HOOFDE DAN OOK TE VORDEREN HEEFT, NADAT DEZE AAN AL ZIJN (BETALING)VERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN.

6. INDIEN NAAR HET OORDEEL VAN FRANSSEN FRANKEN DE FINANCIËLE POSITIE VAN KLANT DAARTOE AANLEIDING GEEFT, IS KLANT VERPLICHT OP EERSTE VERZOEK VAN FRANSSEN FRANKEN ONVERWIJLD AANVULLENDE ZEKERHEID TEN GENOEGEN VAN FRANSSEN FRANKEN TE STELLEN. LAAT KLANT NA TIJDIG GENOEGZAME AANVULLENDE ZEKERHEID TE STELLEN, DAN IS FRANSSEN FRANKEN GERECHTIGD DE OVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG OP TE ZEGGEN ZONDER TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING GEHOUDEN TE ZIJN.

ARTIKEL 7 STAAT

1. DE DOOR FRANSSEN FRANKEN AANGEBODEN ZAKEN WORDEN GEACHT ZICH IN DIE STAAT TE BEVINDEN DAT ZIJ VRIJ ZIJN VAN GEBREKEN, COMPLEET EN GEREINIGD ZIJN.

2. KLANT DIENT, ONMIDDELLIJK NADAT HIJ HET GEHUURDE/GEKOCHTE IN ONTVANGST HEEFT GENOMEN, TE CONTROLEREN OF HET GEHUURDE/GEKOCHTE BEHEPT IS MET GEBREKEN OF NIET COMPLEET IS. INDIEN KLANT MEENT DAT HET GEHUURDE/GEKOCHTE BEHEPT IS MET EEN GEBREK OF NIET COMPLEET IS, DIENT HIJ ZICH ONMIDDELLIJK TOT FRANSSEN FRANKEN TE WENDEN. VOOR PROFESSIONELE KLANTEN DIE IN HET KADER VAN HUN BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN FRANSSEN FRANKEN HUREN/KOPEN DIENT EEN DERGELIJKE MEDEDELING PER TELEFAX TE GESCHIEDEN. VOOR PARTICULIEREN DIE NIET HANDELEN IN DE UITOEFENING VAN BEROEP OF BEDRIJF VOLSTAAT EEN TELEFONISCHE MEDEDELING. ZODRA KLANT HET GEHUURDE/GEKOCHTE IN GEBRUIK NEEMT VERWERKT HIJ ZIJN RECHT OM TE RECLAMEREN.

3. INDIEN HET GEHUURDE TIJDENS HET GEBRUIK NIET NAAR BEHOREN WERKT ZAL KLANT FRANSSEN FRANKEN DAAR ONMIDDELLIJK VAN IN KENNIS STELLEN. KLANT IS NIET BEVOEGD DEZE GEBREKEN ZELF TE VERHELPEN. FRANSSEN FRANKEN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR TIJDVERLIES OF ENIGE ANDERE AAN DE ZIJDE VAN DE KLANT VERSCHENEN OF TE VERSCHIJNEN SCHADE.

4. TENZIJ PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN GESCHIEDT HET GROOT ONDERHOUD AAN HET GEHUURDE VOOR REKENING VAN FRANSSEN FRANKEN. HET DAGELIJKS OF KLEIN ONDERHOUD GESCHIEDT VOOR REKENING VAN DE KLANT.

5. FRANSSEN FRANKEN STAAT NIET IN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KLANT EN OF DERDEN GEDURENDE DE TIJD DAT KLANT HET GEHUURDE IN GEBRUIK HEEFT.

6. FRANSSEN FRANKEN CONTROLEERT, NADAT HET GEHUURDE AAN HAAR IS GERETOURNEERD, OF HET GEHUURDE VRIJ IS VAN GEBREKEN EN OF HET GEHUURDE COMPLEET IS. INDIEN FRANSSEN FRANKEN VOOR HET TRANSPORT VAN HET GEHUURDE ZORGT, BRENGT HET OPHALEN VAN HET GEHUURDE NIET MEE DAT HET GEHUURDE GEACHT WORDT COMPLEET TE ZIJN OF VRIJ VAN GEBREKEN. INDIEN KLANT BIJ DEZE CONTROLE AANWEZIG WIL ZIJN DIENT HIJ ZULKS VOORAF MEDE TE DELEN AAN FRANSSEN FRANKEN.

7. INDIEN FRANSSEN FRANKEN VASTSTELT DAT HET GEHUURDE NIET VRIJ VAN GEBREKEN, INCOMPLEET OF NIET GEREINIGD IS, ZAL ZIJ DIT BINNEN 14 DAGEN AAN DE KLANT MEDEDELEN. KLANT DIENT ZICH BINNEN 36 UUR TE VERGEWISSEN VAN DE SCHADE EN HET BESTAAN EN/OF DE OMVANG ERVAN TE BETWISTEN. LAAT DE KLANT DIT NA DAN ERKENT HIJ HET BESTAAN EN DE OMVANG VAN DE SCHADE ZOALS DEZE DOOR FRANSSEN FRANKEN IS GESTELD.

8. NADAT KLANT DE IN HET VORIGE LID GENOEMDE TERMIJN HEEFT LATEN VERSTRIJKEN STAAT HET FRANSSEN FRANKEN VRIJ OM HET GEHUURDE OP KOSTEN VAN KLANT IN DE IN LID 1 GENOEMDE STAAT TE (LATEN) BRENGEN.

9. HET IS KLANT VERBODEN HET HUUROBJECT IN HUUR, ONDERHUUR, GEBRUIK OF ANDERSZINS AAN DERDEN TER BESCHIKKING TE STELLEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN FRANSSEN FRANKEN.

ARTIKEL 8 BETALING

1. BETALING VAN DE FACTUREN VAN FRANSSEN FRANKEN DIENT TE GESCHIEDEN BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM. VERLENGING VAN DEZE BETALINGSTERMIJN KAN SLECHTS GESCHIEDEN DOOR HET OPMAKEN VAN EEN AKTE TUSSEN PARTIJEN WAARUIT ZULKS ONDUBBELZINNIG BLIJKT.

2. INDIEN PARTIJEN EEN HUUROVEREENKOMST VOOR LANGERE TERMIJN SLUITEN WORDEN DE VERSCHULDIGDE HUURPENNINGEN PER VIER WEKEN VOORUIT BETAALD. INDIEN KLANT IN STRIJD HANDELT MET LID 1 VAN DIT ARTIKEL GERAAKT HIJ ZONDER NADERE INGEBREKESTELLING IN VERZUIM EN STAAT HET FRANSSEN FRANKEN VRIJ ONMIDDELLIJK RECHTSMAATREGELEN JEGENS HEM TE NEMEN. FRANSSEN FRANKEN IS IN DAT GEVAL TEVENS GERECHTIGD ZICH DE FEITELIJKE MACHT OVER HET GEHUURDE TE VERSCHAFFEN, HET EEN EN ANDER CONFORM ARTIKEL 4 LID 2.

3. VOOR BETALING IN TERMIJNEN GELDT DAT HET TERMIJNBEDRAG UITERLIJK BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM DIENT TE WORDEN VOLDAAN.

4. INDIEN DE BETALINGSTERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN WORDT OVERSCHREDEN GERAAKT KLANT ZONDER NADERE INGEBREKESTELLING IN VERZUIM. KLANT IS VANAF DE DATUM VAN HET INTREDEN VAN HET VERZUIM EEN BOETE WEGENS VERTRAGING IN DE NAKOMING VAN 1% RENTE PER MAAND EN MAXIMAAL 20 % EFFECTIEVE RENTE OP JAARBASIS OVER HET OPENSTAANDE FACTUURBEDRAG VERSCHULDIGD. FRANSSEN FRANKEN KAN, IN AFWIJKING VAN ART. 6:92 BW AANSPRAAK MAKEN OP ZOWEL DE BOETE ALSOOK OP DE WETTELIJKE SCHADEVERGOEDING.

5. INDIEN TEN LASTE VAN KLANT FAILLISSEMENT WORDT AANGEVRAAGD, KLANT SURSEANCE VAN BETALING AANVRAAGT, EEN AANVRAGE TOT ONDER CURATELE-STELLING VAN KLANT WORDT GEDAAN, KLANT OVERLIJDT, BESLAG WORDT GELEGD OP DE GOEDEREN VAN KLANT OF KLANT OP ENIGE ANDERE WIJZE NIET LANGER VRIJELIJK KAN BESCHIKKEN OVER ZIJN VERMOGEN C.Q. HET BEHEER DAAROVER VERLIEST, IS DE VORDERING TOT BETALING VAN DE OVEREENGEKOMEN PRIJS DIRECT EN OPEENS OPEISBAAR. INDIEN KLANT EEN RECHTSPERSOON OF EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IS, EN DEZE RECHTSPERSOON OF VOF GELIQUIDEERD WORDT, IS DE OVEREENGEKOMEN PRIJS EVENEENS DIRECT EN OPEENS OPEISBAAR.

6. INDIEN KLANT MET ENIGE BETALING VAN FRANSSEN FRANKEN, UIT WELKEN HOOFDE DAN OOK, ACHTERSTALLIG IS OF EEN ANDERE VERPLICHTING UIT HOOFDE VAN DE OVEREENKOMST NIET STIPT NAKOMT, WORDEN ALLE DOOR DE KLANT AAN FRANSSEN FRANKEN TE BETALEN BEDRAGEN TERSTOND OPEISBAAR, ONGEACHT DE STAND WAARIN DE OPDRACHTEN ZICH BEVINDEN. FRANSSEN FRANKEN KAN IN DAT GEVAL TEVENS ALLE ANDERE OPDRACHTEN VAN KLANT OPSCHORTEN TOTDAT DEZE ALLE BETALINGEN, UIT WELKEN HOOFDE DAN OOK HEEFT VOLDAAN. FRANSSEN FRANKEN ZAL KLANT ALSDAN EEN TERMIJN STELLEN WAARBINNEN BETALING ZAL DIENEN TE GESCHIEDEN. BLIJFT BETALING BINNEN DE GESTELDE TERMIJN UIT, DAN KAN FRANKEN FRANSSEN ALLE OPDRACHTEN VAN KLANT ANNULEREN, TERWIJL KLANT GEHOUDEN IS ALLE DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE AAN FRANSSEN FRANKEN TE VERGOEDEN.

7. KLANT KAN SLECHTS BEVRIJDEND BETALEN DOOR:

A. OVERMAKING VAN HET TE BETALEN BEDRAG OP ÉÉN DER BANKREKENINGEN VAN FRANSSEN FRANKEN.
B. DOOR CONTANTE BETALING. INDIEN KLANT CONTANT BETAALT WORDT HIJ SLECHTS GEACHT BEVRIJDEND TE HEBBEN BETAALD INDIEN HIJ EEN DOOR FRANSSEN FRANKEN ONDERTEKENDE KWITANTIE KAN OVERLEGGEN.

8. EEN DOOR KLANT GEDANE BETALING STREKT IN DE EERSTE PLAATS IN MINDERING VAN DE KOSTEN, VERVOLGENS IN MINDERING VAN DE VERSCHENEN RENTE EN TENSLOTTE IN MINDERING VAN DE HOOFDSOM EN DE LOPENDE RENTE. DE BETALING STREKT, ONGEACHT EEN ANDERSLUIDENDE MEDEDELING VAN KLANT, STEEDS TOT BETALING VAN DE OUDSTE FACTUUR EN DE EVENTUELE RENTE EN KOSTEN DIE KLANT OVER DIE FACTUUR VERSCHULDIGD IS.

9. ALLE (BUITEN)GERECHTELIJKE KOSTEN DIE FRANSSEN FRANKEN DIENT TE MAKEN DOORDAT KLANT TEKORTSCHIET IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST MET FRANSSEN FRANKEN, KOMEN VOOR REKENING VAN KLANT. DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN WORDEN GEFIXEERD OP 15 % VAN HET DOOR KLANT VERSCHULDIGDE BEDRAG MET EEN MINIMUM VAN € 125,-.

10. TENZIJ UITDRUKKELIJK EN SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, IS HET KLANT NIET TOEGESTAAN OP EEN BETALING ENIGE KORTING, AFTREK OF VERREKENING TOE TE PASSEN.

ARTIKEL 9

FRANSSEN FRANKEN KAN, INDIEN KLANT ENIGE IN DEZE VOORWAARDEN OPGENOMEN TERMIJN SCHENDT, ZAKEN DIE AAN KLANT TOEBEHOREN ONDER ZICH HOUDEN TOTDAT KLANT AAN AL ZIJN BETALINGSVERPLICHTINGEN ZAL HEBBEN VOLDAAN. FRANSSEN FRANKEN BEHOEFT DEZE ZAKEN SLECHTS AF TE GEVEN VOOR ZOVER KLANT GENOEGZAME ZEKERHEID STELT. FRANSSEN FRANKEN ZAL DIT RECHT OOK MOGEN UITOEFENEN INDIEN ZICH ÉÉN VAN DE SITUATIES VOORDOET ZOALS BEDOELD IN ART. 8 LID 5 VAN DEZE VOORWAARDEN.

ARTIKEL 10 SCHADE

1. KLANT IS JEGENS FRANSSEN FRANKEN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE AAN OF HET TENIETGAAN OF ZOEKRAKEN VAN (DELEN VAN) HET GEHUURDE DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK. KLANT ZAL DE SCHADE DIE FRANSSEN FRANKEN DIENTENGEVOLGE LIJDT VERGOEDEN TEGEN DE VERVANGINGSWAARDE VAN DE AAN TE KOPEN VERVANGENDE GOEDEREN. KLANT CONFORMEERT ZICH AAN HET OORDEEL VAN FRANSSEN FRANKEN TEN AANZIEN VAN DE HOOGTE VAN DE VERVANGINGSWAARDE. KLANT AANVAARDT HET RISICO VOOR ALLE SCHADE AAN HET GEHUURDE EN/OF ALLE SCHADE DIE HET GEHUURDE AAN DERDEN TOEBRENGT.

2. INDIEN ZOEKGERAAKTE (GEDEELTEN VAN) HET GEHUURDE DOOR KLANT WORDEN TERUGGEVONDEN, TERWIJL KLANT REEDS DE IN LID 1 GENOEMDE VERGOEDING AAN FRANSSEN FRANKEN HEEFT BETAALD, IS KLANT OVER DE PERIODE DAT (GEDEELTEN VAN) HET GEHUURDE ZOEK WAREN HUUR VERSCHULDIGD. DE ALDUS VERSCHULDIGDE HUURPRIJS ZAL IN MINDERING WORDEN GEBRACHT OP DE DOOR FRANSSEN FRANKEN TERUG TE BETALEN VERVANGINGSWAARDE.

3. FRANSSEN FRANKEN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE ONTSTAAT OF ONTSTAAN IS TIJDENS OF NADAT DE KLANT HET GEHUURDE OBJECT IN GEBRUIK HEEFT GENOMEN.

4. INDIEN FRANSSEN FRANKEN DOOR DERDEN TERZAKE VAN ENIGE SCHADE WAARVOOR FRANSSEN FRANKEN ZICH KRACHTENS DEZE VOORWAARDEN HEEFT VRIJGETEKEND WORDT AANGESPROKEN, ZAL KLANT FRANSSEN FRANKEN VOLLEDIG VRIJWAREN EN AAN FRANSSEN FRANKEN ALLES VOLDOEN WAT FRANSSEN FRANKEN AAN DEZE DERDEN DIENT TE VOLDOEN.

5. KLANT STEMT ER MEE IN DAT FRANSSEN FRANKEN ALLE SCHADEGEVALLEN OP KOSTEN VAN KLANT AAN EEN DESKUNDIGE TER BEOORDELING ZAL KUNNEN VOORLEGGEN. FRANSSEN FRANKEN KAN DE SCHADE OOK ZELF BEOORDELEN. KLANT CONFORMEERT ZICH AAN HET OORDEEL VAN FRANSSEN FRANKEN.

6. KLANT DRAAGT HET RISICO VOOR HET ONTSTAAN VAN SCHADE TIJDENS HET TRANSPORT VAN HET GEHUURDE INDIEN HIJ HET GEHUURDE ZELF TRANSPORTEERT.

7. INDIEN PARTIJEN OVEREENKOMEN DAT FRANSSEN FRANKEN HET GEHUURDE DIENT TE BEZORGEN, DAN ZAL KLANT ER VOOR ZORG DRAGEN DAT HIJ OP HET OVEREENGEKOMEN TIJDSTIP OP DE OVEREENGEKOMEN PLAATS AANWEZIG IS. IS DIT NIET HET GEVAL DAN KAN FRANSSEN FRANKEN HET GEHUURDE MEE TERUGNEMEN EN DE MET HET TRANSPORT GEMOEIDE KOSTEN BIJ KLANT IN REKENING BRENGEN, ONVERMINDERD DE OVERIGE AAN FRANSSEN FRANKEN TOEKOMENDE RECHTEN KRACHTENS DEZE VOORWAARDEN EN/OF DE WET.

8. INDIEN KLANT HEEFT TOEGEZEGD DAT ER OP HET AFLEVERADRES VAN HET GEHUURDE HULP AANWEZIG IS EN DEZE HULP BIJ AFLEVERING NIET AANWEZIG BLIJKT TE ZIJN KOMEN ALLE HIERUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN VOOR REKENING VAN KLANT.

9. INDIEN FRANSSEN FRANKEN HET GEHUURDE DIENT OP TE HALEN DRAAGT KLANT ER ZORG VOOR DAT HET GEHUURDE OP HET AFGESPROKEN TIJDSTIP OP DE BEGANE GROND VOOR TRANSPORT GEREED STAAT. IS DIT NIET HET GEVAL DAN KAN FRANSSEN FRANKEN DE TEVERGEEFS GEMAAKTE KOSTEN BIJ KLANT IN REKENING BRENGEN. HET GEHUURDE BLIJFT VOOR RISICO VAN KLANT TOTDAT FRANSSEN FRANKEN ZICH ER FEITELIJKE MACHT OVER VERSCHAFT HEEFT.

ARTIKEL 11

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN TEVENS VAN TOEPASSING OP ALLE ANDERE BENOEMDE OF ONBENOEMDE OVEREENKOMSTEN DIE FRANSSEN FRANKEN MET HAAR KLANTEN SLUIT. DE IN DEZE VOORWAARDEN OPGENOMEN BEDINGEN ZIJN IN DAT GEVAL VAN ANALOGE TOEPASSING OP DIE OVEREENKOMSTEN. VOOR HET BEGRIP ‘KLANT’ DIENT IN DAT GEVAL BIJVOORBEELD GELEZEN TE WORDEN ‘KOPER’ OF ‘OPDRACHTGEVER’, HET EEN EN ANDER IN OVERSTEMMING MET DE TUSSEN PARTIJEN GESLOTEN OVEREENKOMST.

ARTIKEL 12 CONTAINER

1. INDIEN DE PRESTATIE VAN FRANSSEN FRANKEN DAARUIT BESTAAT DAT ZIJ EEN AL DAN NIET AAN HAAR TOEBEHORENDE CONTAINER OF ANDERE ZAAK DIENT TE PLAATSEN OF TE TRANSPORTEREN, DAN DIENT KLANT MINIMAAL 48 UUR VAN TE VOREN SCHRIFTELIJK AAN FRANSSEN FRANKEN AAN TE GEVEN WAAR DEZE CONTAINER GEPLAATST/GELEVERD MOET WORDEN.

2. CONTAINERS OF ANDERE ZAKEN DIE AAN FRANSSEN FRANKEN TOEBEHOREN MOGEN NIET VAN DE IN LID 1 BEDOELDE PLAATS VERPLAATST WORDEN TENZIJ DE KLANT DAARTOE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN FRANSSEN FRANKEN HEEFT.

3. DE IN LID 1 OVEREENGEKOMEN PLAATS DIENT TE ALLEN TIJDE BEREIKBAAR TE ZIJN VOOR ZWAAR VERKEER. IS DAT NIET HET GEVAL DAN KAN FRANSSEN FRANKEN ZONDER NADERE MEDEDELING AAN DE KLANT DE OVEREENKOMST BEËINDIGEN. KLANT IS IN DAT GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE DIE IN DAT GEVAL AAN DE ZIJDE VAN FRANSSEN FRANKEN VERSCHIJNT.

4. KLANT ZAL HET DAARTOE LEIDEN DAT DE EIGENAAR VAN HET TERREIN WAAROP DE CONTAINER OF ANDERE ZAAK DOOR FRANSSEN FRANKEN GEPLAATST DIENT TE WORDEN VAN TEVOREN GOEDKEURING DAARAAN HEEFT VERLEEND. KLANT VRIJWAART FRANSSEN FRANKEN VAN ALLE CLAIMS DIE DE EIGENAAR VAN HET TERREIN OF ANDERE DERDEN OP FRANSSEN FRANKEN GELDEND TRACHTEN TE MAKEN INDIEN DE EIGENAAR STELT GEEN GOEDKEURING TE HEBBEN VERLEEND.

5. FRANSSEN FRANKEN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN ZAKEN DIE IN DE CONTAINERS OF ANDERE ZAKEN ZOALS UNITS ZIJN OPGESLAGEN.

6. NA OMMEKOMST VAN DE OVEREENGEKOMEN HUURTERMIJN ZAL DE KLANT DE CONTAINER C.Q. UNIT LEEG AAN FRANSSEN FRANKEN TER BESCHIKKING DIENEN TE STELLEN. IS DAT NIET HET GEVAL DAN HEEFT FRANSSEN FRANKEN NA 30 DAGEN HET RECHT OM DE ZICH IN DE CONTAINER C.Q. UNIT BEVINDENDE GOEDEREN, ONGEACHT OF DEZE AAN DE KLANT TOEBEHOREN, TE VERKOPEN. FRANSSEN FRANKEN KAN DE OPBRENGST VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN VERREKENEN MET DE ALLE VORDERINGEN DIE KLANT ONBETAALD LAAT.

ARTIKEL 13 VERZEKERING

1. OP GROND VAN DEZE VERHUURVOORWAARDEN IS DE HUURDER VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE VEROORZAAKT AAN, MET OF DOOR HET GEHUURDE.

2. DE HUURDER HEEFT ECHTER DE MOGELIJKHEID HET GEHUURDE TE VERZEKEREN OP DE POLIS VAN DE VERHUURDER. INDIEN DE HUURDER EEN DERGELIJKE VERZEKERING WENST AF TE SLUITEN DIENT DAT GELIJKTIJDIG MET HET AANGAAN VAN HET HUURCONTRACT TE WORDEN GEREGELD EN GEREGISTREERD.

3. REGISTRATIE VAN DE VERZEKERING GESCHIEDT RECHTSGELDIG DOOR DE VERMELDING VAN DE TOESLAG VOOR VERZEKERINGSKOSTEN OP HET BETREFFENDE HUURCONTRACT.

4. DE AARD EN OMVANG VAN DE DEKKING VAN DEZE VERZEKERING IS VASTGELEGD OP HET “VERZEKERINGSCERTIFICAAT” BEHOREND BIJ DE HUUROVEREENKOST.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

INDIEN FRANSSEN FRANKEN ZAKEN VERVREEMDT DAN BEHOUDT FRANSSEN FRANKEN ZICH HET EIGENDOM VOOR VAN DEZE ZAKEN TOTDAT DE VERKRIJGER AAN AL ZIJN VERPLICHTINGEN JEGENS FRANSSEN FRANKEN VOLDAAN HEEFT.

ARTIKEL 15 NEDERLANDS RECHT

1. OP ALLE OVEREENKOMSTEN TUSSEN FRANSSEN FRANKEN EN KLANT IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.

2. ALLE TUSSEN PARTIJEN GEREZEN GESCHILLEN ZULLEN WORDEN BESLECHT DOOR DE BEVOEGDE RECHTER IN DE PLAATS VAN VESTIGING VAN FRANSSEN FRANKEN. HET STAAT FRANSSEN FRANKEN VRIJ OM HET GESCHIL TE LATEN BESLECHTEN DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE OF BINDEND ADVIES.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief